Ενημέρωση/Δήλωση συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» θα τηρήσει αρχείο και θα προβεί σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σαs των ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων (στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας), προκειμένου να συμμετάσχετε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» και να λαμβάνετε συναφείς ενημερώσεις για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τι εκδηλώσεις μας, εφόσον το επιθυμείτε. Η συγκατάθεσή σαs μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» θα τηρήσει τα στοιχεία σαs για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και των έννομων υποχρεώσεών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων σαs. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, ούτε θα διαβιβασθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί για εσάς το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σαs ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σαs στην επεξεργασία των προσωπικών σαs δεδομένων, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασία Δεδομένων του Ιδρύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@mvvfoundαtion.com

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας θα προβούμε σε διαγραφή των προσωπικών σαs δεδομένων από τα φυσικά και ηλεκτρονικά μας αρχεία.

Δήλωση συγκατάθεσης

Δηλώνω ότι διάβασα και κατανοώ την παραπάνω ενημέρωση και ότι παρέχω την συγκατάθεση μου στην τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το "ίδρυμα Β. Βαρδινογιάννη" σύμφωνα με τα περιγραφόμενα σε αυτήν.