Ως Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Αυτό σημαίνει ότι κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει να εντάσσει στα αναπτυξιακά του προγράμματα και τη μέριμνα για τις μελλοντικές γενιές.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυπρόθεσμη, σε μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο στόχος της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι τριπλός:

  • Οικονομική ανάπτυξη
  • Κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη
  • Περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη

Η στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2001 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναθεωρήθηκε το 2005, συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στον ορισμό και την εφαρμογή των άλλων πολιτικών έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η αρχή αυτή, η οποία επιβεβαιώθηκε στη συνθήκη του Μάαστριχτ και τη Σύνοδο Κορυφής του Κάρντιφ το 1998, έθεσε τα θεμέλια για μια συντονισμένη δράση σε κοινοτικό επίπεδο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις πολιτικές της ΕΕ.

Για να προωθηθεί η Αειφόρος Ανάπτυξη, οι δημόσιες αρχές πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσουν τις δυσμενείς συνέπειες των μεταφορών και τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία, να βελτιώσουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδίως την κατανάλωσή τους και να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν τους παράγοντες που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές και να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» συνεργάζεται με την UNESCO στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που άρχισε να εφαρμόζεται το 2005 και θα ολοκληρωθεί ως το 2014, κατά τη διάρκεια δηλαδή της Διεθνούς Δεκαετίας Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η απόκτηση νέων αξιών, συμπεριφορών και δυνατοτήτων που θα μας δώσουν την ευκαιρία να ζούμε όλοι μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και δημιουργικής αρμονίας με το περιβάλλον μας, και να δίνουμε αποτελεσματικές απαντήσεις και λύσεις σε προκλήσεις όπως η φτώχια, η άσκοπη κατανάλωση, η περιβαλλοντική εξαθλίωση, η αστική παρακμή, η αύξηση του πληθυσμού, η ανισότητα των φύλων, η υγεία, οι συγκρούσεις και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, καθώς για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τη κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και πληθυσμούς.